Skip to Content

About: admin

Recent Posts by admin

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

0 0 Continue Reading →

Nasıl İthalatçı Olunur

NASIL İTHALATÇI OLUNUR ?

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
Ancak,
– Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
– Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
– Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında,
vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.
Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir.
Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.
İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.
İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar (Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla).
Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, bu Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.
İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.
İthal edilecek malların gümrüklere gelmesini müteakip, İthalat rejim kararına ekli listelerde belirtilen oranlarda varsa Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ödenmesi gerekir.

NASIL İHRACATÇI OLUNUR ?

6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (96/1) sayılı İhracat Belgesine İlişkin Tebliğ uyarınca, “İhracatçı Belgesi” 15.1.1996 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen tacirlerden, bundan böyle İhracatçı Belgesi yerine, Ticaret Sicil Gazetesi ve Tek Vergi Numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler aranacaktır.
İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen Esnaf ve sanatkarlardan ise, Tek Vergi Numarası mükellefliği yanında, üretim faaliyetiyle iştigal ettiklerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’ndan alacakları bir belge ile tevsik etmeleri aranacaktır.
Joint-venture ve konsorsiyumlar ise, Tek Vergi Numarası mükellefliği olduğunu tevsik eden belge ve durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesini İhracatçı Birliğine tevdi ederek üye olacaklardır.

0 0 Continue Reading →

Diğer Uzunluk Ölçüleri

DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

NE KADAR

Parmak ( Inch = Pus ) 2,540 cm.
Ayak ( Food=Kedem ) = 12 Parmak 30,48 cm.
Yarda (Yard) = 3 Ayak 91,44 cm.
İngiliz mili (Kara) = 5380 Ayak 1.609,30 Metre
İngiliz mili (Deniz) = 6080 Ayak 1.853,00 Metre
Türk mili 1.895,00 Metre
Fransız mili 1.852,00 Metre
Alman mili 7.500,00 Metre
Rus mili 7.467,00 Metre
Yunan mili 10.000,00 Metre
Coğrafi mil 7.420,00 Metre

 

ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

NE KADAR?
1 Merhale 45480 Metre
1 Fersah 5685 Metre
1 Eski Mil 1895 Metre
1 Berit 227 Metre
1 Kulaç 1.89 Metre
1 Zirai Mimari ( 24 parmak) 75.35 cm.
1 Arşın = 8 Urup 68 cm.
1 Endaze 65 cm.
1 Urup 8.5 cm.
1 Hat 0,268 cm.

 

ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ

ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Metrekare 1 m²
Dekametrekare Dm² 100 m²
Hektometrekare hm² 10.000 m²
Kilometrekare Km² 1.000.000 m²
Desimetrekare dm² 1/100 m²
Santimetrekare cm² 1/10.000 m²
Milimetrekare mm² 1/1.000.000 m²

 

DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ

DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ

Ne Kadar ?
1 Dönüm

919 m²

Büyük Dönüm

2.720 m²

1 Hektar

10.779 Dönüm

Cerip (Hektar)

10.000 m²

İran feddanı

183.000 m²

Mısır feddanı

4.200 m²

Mimari arşın kare

0,574 m²

kare

0,462 m²

Endaze kare

0,422 m²

Mil kare

2,589 km²

Acre (Eykır)

4,047 m² = 0,404 hektar

Yarda kare

0,8361 m.

Ayak kare

9,290 dm²

Inch kare

6.452 cm²

 

HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ

HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Metre küp 1 m³
Dekametre küp Dm³ 1.000 m³
Hektometre küp Hm³ 1.000.000 m³
Kilometre küp Km³ 1.000.000.000 m³
Desimetre küp Dm³ 1/1.000 m³
Santimetre küp Cm³ 1/1.000.000 m³
Milimetre küp mm³ 1/1.000.000.000 m³

 

HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ

HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Litre l 1 litre
Dekalitre dal 10 litre
Hektolitre hl 100 litre
Kilolitre kl 1.000 litre
Desilitre dl 1/10 litre
Santilitre sl 1/100 litre
Mililitre ml 1/1.000 litre

 

DİĞER HACİM ÖLÇÜLERİ

Tanım

Kısa Tanımı
Yarda küp 0,764 m³
Ayak küp 28,316 dm³ 0,028 m³
Inc küp 16,387 cm³
Libre Ton = 2240 Libre 1016,05 kg.
Libre (pavund) = 16 Ons 453,60 gr.
Ons (Ounce) = 1/16 libre 28,350 gr.
Grain 0,65 gr.
Short ton (Amrikan) = 2000 libre = 907,180 kg.
Long ton ( İngiliz ) = 2240 libre = 1016,047 kg.
Ons (Ource = Sıvı ) 0.030 litre
Pint (İngiliz ) 0,568 litre
Pint ( Amerikan ) 0,473 litre
Quart ( Amerikan ) 0,946 litre
Gallon ( İngiliz ) 4,546 litre
Gallon ( Amerikan ) 3,785 litre
Bıshel ( Amerikan ) 35,238 litre
Bushel ( İngiliz ) 36,35 litre
Baril 113,22 litre
İstanbul kilesi 37 litre
Dolu (Yarım) 18,50 litre
Şinik 9,25 litre

 

AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Tanım

Kısa Tanımı

Ne Kadar ?
Kilogram

kg

1.000 gr.
Kentel

K

100 kg.
Ton

T

1.000 kg.
Kiloton

1.000 ton
Megaton

1.000.000 ton
Gram

gr

1/1.000 kg.
Desigram

dg

1/10 gr.
Santigram

sg

1/100 gr.
Miligram

mg

1/1.000 gr.

 

DİĞER AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Tanım

Ne Kadar ?

1 Kile

4 şinik = 176 kg.

1 Şinik

2 kutu

1 Kutu

2 zarf

1 Tıl

2 okka = 2,564 kg.

1 Batman

6 okka = 3 Tıl = 7,692 kg.

1 Kantar

22 Tıl = 44 Okka = 56,408 kg.

1 Çeki

1 kantar = 176 okka = 225,632 kg.

1 Lodra

400 de 1 çeki = 176 dirhem = 564,08 gr.

1 Okka

400 dirhem = 1,282 kg.

1 Miskal

1,5 dirhem = 4,807 gr.

1 Dirhem

4 denk = 3,207 gr.

1 Denk

2 çekirdek = 0,801 gr.

1 Çekirdek

2 krat = 0,400 gr.

1 Krat

2 buğday = 0,2004 gr.

1 Zerre

0,0015 gr.

1 Konya çeyreği

34 kg.

1 Konya kilesi

176 kg.

 

ULUSLARARASI NAKLİYATTAKİ KG/HACİM STANDARTLARI

Tanım

1 Ton

1 m ³

UÇAK

6 m³

167 kg.

KAMYON

3 m³

333 kg.

DENİZ

1 m³

1000 kg.

 

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

20′ Standart Konteyner

Uzun.
( İçi )

Geniş.
( İçi )

Yüks.
( İçi )

Kapı Geniş.

Kapı
Yüks.

Toplam
Kapasitesi

Dara
Ağırlığı

Max.
Kargo

5,900m 2,350m 2,393m 2,342m 2,280m 33,2m³ 2,230Kg 21,700Kg
19’4” 7’8” 7’10” 7’8” 7’6” 1,172Cft 4,916Lbs 47,900Lbs

40′ Standart Konteyner

Uzun.
( İçi )

Geniş.
( İçi )

Yüks.
( İçi )

Kapı Geniş.

Kapı Yüks.

Toplam Kapasitesi

Dara Ağırlığı

Max. Kargo

12,036m 2,350m 2,392m 2,340m 2,280m 67, 7m³ 3,700Kg 26,780Kg
39’5” 7’8” 7’10” 7’8” 7’6” 2,390Cft 8,160Lbs 59,040Lbs
0 0 Continue Reading →

Uzunluk Ölçüleri

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

KISA TANIMI

NE KADAR?

Metre m 1 m.
Dekametre Dm 10 m.
Hektometre hm = 10 Dm = 100 m.
Kilometre Km = 10 hm = 100 Dm = 1.100 m.
Desimetre dm 1/10 m.
Santimetre cm 1/100 m.
Milimetre mm 1/1000 m.
Mikron 1/1.000.000 m.

 

DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

NE KADAR

Parmak ( Inch = Pus ) 2,540 cm.
Ayak ( Food=Kedem ) = 12 Parmak 30,48 cm.
Yarda (Yard) = 3 Ayak 91,44 cm.
İngiliz mili (Kara) = 5380 Ayak 1.609,30 Metre
İngiliz mili (Deniz) = 6080 Ayak 1.853,00 Metre
Türk mili 1.895,00 Metre
Fransız mili 1.852,00 Metre
Alman mili 7.500,00 Metre
Rus mili 7.467,00 Metre
Yunan mili 10.000,00 Metre
Coğrafi mil 7.420,00 Metre

 

ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

NE KADAR?
1 Merhale 45480 Metre
1 Fersah 5685 Metre
1 Eski Mil 1895 Metre
1 Berit 227 Metre
1 Kulaç 1.89 Metre
1 Zirai Mimari ( 24 parmak) 75.35 cm.
1 Arşın = 8 Urup 68 cm.
1 Endaze 65 cm.
1 Urup 8.5 cm.
1 Hat 0,268 cm.

 

ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ

ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Metrekare 1 m²
Dekametrekare Dm² 100 m²
Hektometrekare hm² 10.000 m²
Kilometrekare Km² 1.000.000 m²
Desimetrekare dm² 1/100 m²
Santimetrekare cm² 1/10.000 m²
Milimetrekare mm² 1/1.000.000 m²

 

DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ

DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ

Ne Kadar ?
1 Dönüm

919 m²

Büyük Dönüm

2.720 m²

1 Hektar

10.779 Dönüm

Cerip (Hektar)

10.000 m²

İran feddanı

183.000 m²

Mısır feddanı

4.200 m²

Mimari arşın kare

0,574 m²

kare

0,462 m²

Endaze kare

0,422 m²

Mil kare

2,589 km²

Acre (Eykır)

4,047 m² = 0,404 hektar

Yarda kare

0,8361 m.

Ayak kare

9,290 dm²

Inch kare

6.452 cm²

 

HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ

HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Metre küp 1 m³
Dekametre küp Dm³ 1.000 m³
Hektometre küp Hm³ 1.000.000 m³
Kilometre küp Km³ 1.000.000.000 m³
Desimetre küp Dm³ 1/1.000 m³
Santimetre küp Cm³ 1/1.000.000 m³
Milimetre küp mm³ 1/1.000.000.000 m³

 

HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ

HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Litre l 1 litre
Dekalitre dal 10 litre
Hektolitre hl 100 litre
Kilolitre kl 1.000 litre
Desilitre dl 1/10 litre
Santilitre sl 1/100 litre
Mililitre ml 1/1.000 litre

 

DİĞER HACİM ÖLÇÜLERİ

Tanım

Kısa Tanımı
Yarda küp 0,764 m³
Ayak küp 28,316 dm³ 0,028 m³
Inc küp 16,387 cm³
Libre Ton = 2240 Libre 1016,05 kg.
Libre (pavund) = 16 Ons 453,60 gr.
Ons (Ounce) = 1/16 libre 28,350 gr.
Grain 0,65 gr.
Short ton (Amrikan) = 2000 libre = 907,180 kg.
Long ton ( İngiliz ) = 2240 libre = 1016,047 kg.
Ons (Ource = Sıvı ) 0.030 litre
Pint (İngiliz ) 0,568 litre
Pint ( Amerikan ) 0,473 litre
Quart ( Amerikan ) 0,946 litre
Gallon ( İngiliz ) 4,546 litre
Gallon ( Amerikan ) 3,785 litre
Bıshel ( Amerikan ) 35,238 litre
Bushel ( İngiliz ) 36,35 litre
Baril 113,22 litre
İstanbul kilesi 37 litre
Dolu (Yarım) 18,50 litre
Şinik 9,25 litre

 

AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Tanım

Kısa Tanımı

Ne Kadar ?
Kilogram

kg

1.000 gr.
Kentel

K

100 kg.
Ton

T

1.000 kg.
Kiloton

1.000 ton
Megaton

1.000.000 ton
Gram

gr

1/1.000 kg.
Desigram

dg

1/10 gr.
Santigram

sg

1/100 gr.
Miligram

mg

1/1.000 gr.

 

DİĞER AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Tanım

Ne Kadar ?

1 Kile

4 şinik = 176 kg.

1 Şinik

2 kutu

1 Kutu

2 zarf

1 Tıl

2 okka = 2,564 kg.

1 Batman

6 okka = 3 Tıl = 7,692 kg.

1 Kantar

22 Tıl = 44 Okka = 56,408 kg.

1 Çeki

1 kantar = 176 okka = 225,632 kg.

1 Lodra

400 de 1 çeki = 176 dirhem = 564,08 gr.

1 Okka

400 dirhem = 1,282 kg.

1 Miskal

1,5 dirhem = 4,807 gr.

1 Dirhem

4 denk = 3,207 gr.

1 Denk

2 çekirdek = 0,801 gr.

1 Çekirdek

2 krat = 0,400 gr.

1 Krat

2 buğday = 0,2004 gr.

1 Zerre

0,0015 gr.

1 Konya çeyreği

34 kg.

1 Konya kilesi

176 kg.

 

ULUSLARARASI NAKLİYATTAKİ KG/HACİM STANDARTLARI

Tanım

1 Ton

1 m ³

UÇAK

6 m³

167 kg.

KAMYON

3 m³

333 kg.

DENİZ

1 m³

1000 kg.

 

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

20′ Standart Konteyner

Uzun.
( İçi )

Geniş.
( İçi )

Yüks.
( İçi )

Kapı Geniş.

Kapı
Yüks.

Toplam
Kapasitesi

Dara
Ağırlığı

Max.
Kargo

5,900m 2,350m 2,393m 2,342m 2,280m 33,2m³ 2,230Kg 21,700Kg
19’4” 7’8” 7’10” 7’8” 7’6” 1,172Cft 4,916Lbs 47,900Lbs

40′ Standart Konteyner

Uzun.
( İçi )

Geniş.
( İçi )

Yüks.
( İçi )

Kapı Geniş.

Kapı Yüks.

Toplam Kapasitesi

Dara Ağırlığı

Max. Kargo

12,036m 2,350m 2,392m 2,340m 2,280m 67, 7m³ 3,700Kg 26,780Kg
39’5” 7’8” 7’10” 7’8” 7’6” 2,390Cft 8,160Lbs 59,040Lbs
0 0 Continue Reading →

Kağıt Ölçüleri

KAĞIT ÖLÇÜLERİ

KAĞIT ÖLÇÜLERİ

MM

INCHES

A0

841 x 189

33,1 x 46,8

A1

594 x 841

23,4 x 33,1

A2

420 x 594

16,5 x 23,4

A3

297 x 420

11,7 x 16,5

A4

210 x 297

8,3 x 11,7

A5

148 x 210

5,8 x 8,3

A6

105 x 148

4,1 x 5,8

A7

74 x 105

2,9 x 4,1

 

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

KISA TANIMI

NE KADAR?

Metre m 1 m.
Dekametre Dm 10 m.
Hektometre hm = 10 Dm = 100 m.
Kilometre Km = 10 hm = 100 Dm = 1.100 m.
Desimetre dm 1/10 m.
Santimetre cm 1/100 m.
Milimetre mm 1/1000 m.
Mikron 1/1.000.000 m.

 

DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

NE KADAR

Parmak ( Inch = Pus ) 2,540 cm.
Ayak ( Food=Kedem ) = 12 Parmak 30,48 cm.
Yarda (Yard) = 3 Ayak 91,44 cm.
İngiliz mili (Kara) = 5380 Ayak 1.609,30 Metre
İngiliz mili (Deniz) = 6080 Ayak 1.853,00 Metre
Türk mili 1.895,00 Metre
Fransız mili 1.852,00 Metre
Alman mili 7.500,00 Metre
Rus mili 7.467,00 Metre
Yunan mili 10.000,00 Metre
Coğrafi mil 7.420,00 Metre

 

ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

NE KADAR?
1 Merhale 45480 Metre
1 Fersah 5685 Metre
1 Eski Mil 1895 Metre
1 Berit 227 Metre
1 Kulaç 1.89 Metre
1 Zirai Mimari ( 24 parmak) 75.35 cm.
1 Arşın = 8 Urup 68 cm.
1 Endaze 65 cm.
1 Urup 8.5 cm.
1 Hat 0,268 cm.

 

ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ

ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Metrekare 1 m²
Dekametrekare Dm² 100 m²
Hektometrekare hm² 10.000 m²
Kilometrekare Km² 1.000.000 m²
Desimetrekare dm² 1/100 m²
Santimetrekare cm² 1/10.000 m²
Milimetrekare mm² 1/1.000.000 m²

 

DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ

DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ

Ne Kadar ?
1 Dönüm

919 m²

Büyük Dönüm

2.720 m²

1 Hektar

10.779 Dönüm

Cerip (Hektar)

10.000 m²

İran feddanı

183.000 m²

Mısır feddanı

4.200 m²

Mimari arşın kare

0,574 m²

kare

0,462 m²

Endaze kare

0,422 m²

Mil kare

2,589 km²

Acre (Eykır)

4,047 m² = 0,404 hektar

Yarda kare

0,8361 m.

Ayak kare

9,290 dm²

Inch kare

6.452 cm²

 

HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ

HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Metre küp 1 m³
Dekametre küp Dm³ 1.000 m³
Hektometre küp Hm³ 1.000.000 m³
Kilometre küp Km³ 1.000.000.000 m³
Desimetre küp Dm³ 1/1.000 m³
Santimetre küp Cm³ 1/1.000.000 m³
Milimetre küp mm³ 1/1.000.000.000 m³

 

HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ

HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ

Kısa Tanımı Ne Kadar ?
Litre l 1 litre
Dekalitre dal 10 litre
Hektolitre hl 100 litre
Kilolitre kl 1.000 litre
Desilitre dl 1/10 litre
Santilitre sl 1/100 litre
Mililitre ml 1/1.000 litre

 

DİĞER HACİM ÖLÇÜLERİ

Tanım

Kısa Tanımı
Yarda küp 0,764 m³
Ayak küp 28,316 dm³ 0,028 m³
Inc küp 16,387 cm³
Libre Ton = 2240 Libre 1016,05 kg.
Libre (pavund) = 16 Ons 453,60 gr.
Ons (Ounce) = 1/16 libre 28,350 gr.
Grain 0,65 gr.
Short ton (Amrikan) = 2000 libre = 907,180 kg.
Long ton ( İngiliz ) = 2240 libre = 1016,047 kg.
Ons (Ource = Sıvı ) 0.030 litre
Pint (İngiliz ) 0,568 litre
Pint ( Amerikan ) 0,473 litre
Quart ( Amerikan ) 0,946 litre
Gallon ( İngiliz ) 4,546 litre
Gallon ( Amerikan ) 3,785 litre
Bıshel ( Amerikan ) 35,238 litre
Bushel ( İngiliz ) 36,35 litre
Baril 113,22 litre
İstanbul kilesi 37 litre
Dolu (Yarım) 18,50 litre
Şinik 9,25 litre

 

AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Tanım

Kısa Tanımı

Ne Kadar ?
Kilogram

kg

1.000 gr.
Kentel

K

100 kg.
Ton

T

1.000 kg.
Kiloton

1.000 ton
Megaton

1.000.000 ton
Gram

gr

1/1.000 kg.
Desigram

dg

1/10 gr.
Santigram

sg

1/100 gr.
Miligram

mg

1/1.000 gr.

 

DİĞER AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Tanım

Ne Kadar ?

1 Kile

4 şinik = 176 kg.

1 Şinik

2 kutu

1 Kutu

2 zarf

1 Tıl

2 okka = 2,564 kg.

1 Batman

6 okka = 3 Tıl = 7,692 kg.

1 Kantar

22 Tıl = 44 Okka = 56,408 kg.

1 Çeki

1 kantar = 176 okka = 225,632 kg.

1 Lodra

400 de 1 çeki = 176 dirhem = 564,08 gr.

1 Okka

400 dirhem = 1,282 kg.

1 Miskal

1,5 dirhem = 4,807 gr.

1 Dirhem

4 denk = 3,207 gr.

1 Denk

2 çekirdek = 0,801 gr.

1 Çekirdek

2 krat = 0,400 gr.

1 Krat

2 buğday = 0,2004 gr.

1 Zerre

0,0015 gr.

1 Konya çeyreği

34 kg.

1 Konya kilesi

176 kg.

 

ULUSLARARASI NAKLİYATTAKİ KG/HACİM STANDARTLARI

Tanım

1 Ton

1 m ³

UÇAK

6 m³

167 kg.

KAMYON

3 m³

333 kg.

DENİZ

1 m³

1000 kg.

 

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

20′ Standart Konteyner

Uzun.
( İçi )

Geniş.
( İçi )

Yüks.
( İçi )

Kapı Geniş.

Kapı
Yüks.

Toplam
Kapasitesi

Dara
Ağırlığı

Max.
Kargo

5,900m 2,350m 2,393m 2,342m 2,280m 33,2m³ 2,230Kg 21,700Kg
19’4” 7’8” 7’10” 7’8” 7’6” 1,172Cft 4,916Lbs 47,900Lbs

40′ Standart Konteyner

Uzun.
( İçi )

Geniş.
( İçi )

Yüks.
( İçi )

Kapı Geniş.

Kapı Yüks.

Toplam Kapasitesi

Dara Ağırlığı

Max. Kargo

12,036m 2,350m 2,392m 2,340m 2,280m 67, 7m³ 3,700Kg 26,780Kg
39’5” 7’8” 7’10” 7’8” 7’6” 2,390Cft 8,160Lbs 59,040Lbs
0 0 Continue Reading →

 

Recent Comments by admin

    No comments by admin